top of page

לעבודה בתחריט יש מקום מיוחד בחיי, מאפשר לי ביטוי, חיפוש, חקר, התלבטות והתמודדות עד לפתרון ויש תמיד עוד ועוד.

הרגש והשכל פועלים ביחד, יש דיאלוג אינטנסיבי ומתמיד. הידיים עובדות והבסיס נובע מלמידה של טכניקות מגוונות שתמיד אפשר לחדש וללמוד עוד.

 יש קסם גדול בעבודת תחריט. הרישום, החריטה בפלטה, המחיקה, המריחה בצבע ובסוף ההפתעה הגדולה ההדפסה על הנייר זה תהליך מרתק.

 האפשרויות של ביטוי בתחריט הן אין סופיות.

עבודות תחריט

ABSTRACT

DRESS

PORTRAIT

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4

FLOWERS

Anchor 5